WeCreativez WhatsApp Support
Ons klantenserviceteam is er om uw vragen te beantwoorden.

Of bekijk onze video hier :D

MENU:
Prijzen
Webdesign
SEO / Zoekoptimalisatie
Email Contact
Hallo, hoe kan ik u helpen?

HOE GAAN WE MET U OM ALS KLANT
WAT KAN U VAN ONS VERWACHTEN

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. Opdrachtgever: de wederpartij van SKYE DESIGNS.

1.2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, telefonisch of per e-mail  bevestigd, van levering  van één of meer producten of diensten van SKYE DESIGNS.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes en alle door SKYE DESIGNS  gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.
2.2. Door de bevestiging per mail of enigerlei schriftelijke bevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van SKYE DESIGNS en dat hij met deze Algemene voorwaarden akkoord gaat die op de website staat .
2.3. Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden SKYE DESIGNS alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door SKYE DESIGNS.

2.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor SKYE DESIGNS niet bindend en niet van toepassing.

 

Artikel 3: Offertes

3.1. Per opdracht zal SKYE DESIGNS een offerte uitbrengen. In deze  offerte wordt de inhoud van het project  beschreven en zullen de  kosten zo precies mogelijk worden geraamd.

3.2. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 8 dagen geldig.

3.3. Alle offertes van SKYE DESIGNS zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

3.4. SKYE DESIGNS verzendt alléén offertes via e-mail, de opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het uitprinten hiervan.

 

Artikel 4: Website

4.1. Direct na oplevering van de website(s) betaald de opdrachtgever het overeengekomen bedrag, uiterlijk binnen 8 dagen na dagtekening.

4.2. Na het goedkeuren van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

4.3. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. SKYE DESIGNS behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

4.4. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die SKYE DESIGNS nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van SKYE DESIGNS en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt SKYE DESIGNS haar werkzaamheden en is de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

4.5. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan SKYE DESIGNS is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. SKYE DESIGNS is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en SKYE DESIGNS kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

4.6. SKYE DESIGNS behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.

4.7. SKYE DESIGNS is gerechtigd de website van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

 

Artikel 5: Browser Compatibiliteit

5.1. Voor websites draagt SKYE DESIGNS de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Firefox, Google etc), maar SKYE DESIGNS is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers mbt weergave en kleuren. SKYE DESIGNS garandeert op generlei wijze dat het door SKYE DESIGNS gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

 

Artikel 6: Onderhoud Website

Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website.

6.1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website nadat deze website is opgeleverd en afgeleverd aan de  opdrachtgever.
6.2. Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website geldt een tarief conform de aangeboden offerte van SKYE DESIGNS.

6.3. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 1 jaar na oplevering van een nieuwe door SKYE DESIGNS geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op  hoofdlijnen identiek blijven.

 

Artikel 7: Levering en Levertijd

7.1. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.

7.2. De oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.

7.3  Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van SKYE DESIGNS zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1. In geval van overmacht is SKYE DESIGNS gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

8.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd .

8.3. SKYE DESIGNS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting provider, domein naam registrant of anderen waarop SKYE DESIGNS geen invloed kan uitoefenen. Indien zulks gebeurtenis plaatsvindt verwijst SKYE DESIGNS naar de Algemene Voorwaarden van desbetreffende derden.

 

Artikel 9: Geheimhouding

9.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 10: Prijzen

10.1. Alle op de SKYE DESIGNS website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

 

Artikel 11: Betaling

11.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen binnen 8 dagen te geschieden.

11.2. De opdrachtgever ontvangt een factuur per e-mail. Deze dient door de opdrachtgever uitgeprint te worden voor zijn eigen boekhouding .

 

Artikel 12: Eigendomsrecht

12.1. SKYE DESIGNS behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen en websites, totdat de koopprijs voor al deze goederen of websites geheel is voldaan.

 

 Artikel 13: Privacy bepalingen

13.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. SKYE DESIGNS verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Indien SKYE DESIGNS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

SKYE DESIGNS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SKYE DESIGNS is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien SKYE DESIGNS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SKYE DESIGNS beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

SKYE DESIGNS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SKYE DESIGNS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SKYE DESIGNS toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

SKYE DESIGNS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.